உற்பத்தி செயல்முறை

1.சமநிலைப்படுத்துதல்

1. சமன்படுத்துதல்

2. வெட்டுதல்

2. வெட்டுதல்

3. புடைப்பு

3. புடைப்பு

4.தொகுப்பு

4. தொகுப்பு